ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิท

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิท

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทดังต่อไปนี้ถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกแรบบิท และผู้ลงทะเบียนแรบบิท

  1. แรบบิทที่สามารถทำการลงทะเบียนได้ต้องมีสถานะการใช้งานปกติและเป็นแรบบิทที่ไม่เคยเป็นแรบบิทลงทะเบียนมาก่อน
  2. ในการลงทะเบียนแรบบิท สำหรับชาวไทย ผู้ลงทะเบียนแรบบิทต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำหรับชาวต่างชาติ แสดงหนังสือเดินทางตัวจริง สำหรับผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนแรบบิท ผู้ลงทะเบียนแรบบิทตกลงและยินยอมให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้
  3. เมื่อได้ทำการลงทะเบียนแรบบิทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
  4. ผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกแรบบิท และกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรบบิท รวมถึงกฎหมาย, ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  5. ผู้ลงทะเบียนแรบบิทมีหน้าที่ในการดูแลรักษาแรบบิทลงทะเบียนมิให้เกิดความเสียหายและถูกขโมย รวมทั้งไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำแรบบิทลงทะเบียนไปใช้ผู้ลงทะเบียนแรบบิทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้แรบบิทลงทะเบียนและธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากแรบบิทลงทะเบียน รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้แรบบิทลงทะเบียนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
  6. แรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้6.1 แรบบิทลงทะเบียนนั้นไม่เป็นแรบบิทหมดอายุ หรือแรบบิทลงทะเบียนนั้นเป็นแรบบิทหมดอายุ แต่ยังไม่พ้นระยะเวลาหยุดใช้งาน

   6.2 กรณีอื่นใดตามที่ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

   6.3 การขอคืนมูลค่าแรบบิทลงทะเบียนจะต้องเป็นตามเงื่อนไขการออกแรบบิท และบริษัทจะทำการคืนมูลค่าให้แก่ผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ทำการลงทะเบียนโดยตรงเท่านั้น

   อย่างไรก็ตาม การขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และผู้ลงทะเบียนแรบบิทต้องแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของแรบบิทลงทะเบียน และ/หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทร้องขอทุกครั้ง

  7. กรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย7.1 ผู้ลงทะเบียนแรบบิทสามารถแจ้งการสูญหายหรือถูกขโมยเพื่อระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนได้
   โดยบริษัทจะทำการระงับการใช้งานเฉพาะมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนเท่านั้น โดยการแจ้งระงับการใช้งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยแจ้งทางโทรศัพท์ที่ศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์

   7.2 การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนตามข้อ 7.1 จะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมง นับจากศูนย์แรบบิท ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับใช้งานแรบบิทลงทะเบียน และผู้ลงทะเบียนได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

   7.3 เมื่อการระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนมีผล บริษัทจะทำการคืนเฉพาะมูลค่าคงเหลือในแรบบิทลงทะเบียนเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน ก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนจะมีผล

   7.4 บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่วมในแรบบิทลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

   7.5 หากมีการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ให้แก่ผู้ถือแรบบิท บริษัทสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือแรบบิทเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวจากมูลค่าคงเหลือในแรบบิทลงทะเบียนของผู้ถือแรบบิทได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของบริษัท

   7.6 บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแรบบิทลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

  8. บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแรบบิท, การขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน, การยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแรบบิทใหม่
  9. การที่ผู้ลงทะเบียนแรบบิททำการลงทะเบียนแรบบิทและลงนามในเอกสารใบสมัครนี้ถือว่าผู้ลงทะเบียนแรบบิทตกลง ยินยอม และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้แก่บริษัท รวมถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้แรบบิทลงทะเบียน (“ข้อมูลธุรกรรม”) อาจเปิดเผยหรือโอนจากบริษัท ไปยังบริษัทแม่ บริษัทลูกบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตร รวมทั้งหน่วยงานอื่นใดที่ควบคุมหรือถูกควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท (ซึ่งจะเรียกภายหลังว่า “กลุ่มบริษัท”) หรือในทางกลับกันและบริษัทจะใช้ข้อมูลธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้9.1 การสมัครใช้บริการหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแรบบิท

   9.2 การประมวลผลข้อมูลใบสมัคร การคำนวณและการใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้แก่ผู้ลงทะเบียนแรบบิท เพื่อการวิจัย การศึกษา การตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการระบบโดยบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มบริษัท และวัตถุประสงค์ใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

   9.3 การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการซ่อมบำรุงระบบตามปกติซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีของบริษัท

   9.4 การทำการตลาด การส่งเสริมการขายสินค้า และ/หรือบริการ หรือการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ลงทะเบียนแรบบิทของบริษัท กลุ่มบริษัทและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยกลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจมีขั้นตอนการประมวลผล เพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้ดีขึ้น และเพื่อสามารถเสนอสินค้า และ/หรือบริการอื่นๆ ที่สนองตอบความต้องการของผู้ลงทะเบียนแรบบิทได้มากขึ้น

   9.5 การออกแบบบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการเดิมที่บริษัทให้บริการหรือที่บริษัทในกลุ่มบริษัท ให้บริการแก่ผู้ลงทะเบียนแรบบิท

   9.6 การสื่อสารจากบริษัท บริษัทในกลุ่มบริษัทและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต่อผู้ลงทะเบียนแรบบิท การส่งจดหมายข่าว ข้อความทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใดโดยบริษัท บริษัทในกลุ่มบริษัทและผู้ที่บริษัทดังกล่าวกำหนดให้แก่ผู้ลงทะเบียนแรบบิทเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ประสงค์จะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกและข้อมูลอื่นใดอาจเลือกดำเนินการดังกล่าวได้

   9.7 การตรวจสอบข้อร้องเรียน ธุรกรรมที่น่าสงสัย และการวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการ

   9.8 การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด

  10. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมที่บริษัทครอบครองที่เกี่ยวกับผู้ลงทะเบียนแรบบิทไว้เป็นความลับ แต่ผู้ลงทะเบียนแรบบิทตกลงว่า บริษัทอาจโอนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท
  11. ข้อมูลธุรกรรมที่วิเคราะห์แล้วและข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วของผู้ลงทะเบียนแรบบิทที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนและหลังการลงทะเบียนและการใช้แรบบิทลงทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท
  12. ข้อมูลและข้อมูลปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทและเงื่อนไขการออกแรบบิท มีอยู่ในเว็บไซต์ www.rabbit.co.th บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการลงทะเบียนหรือเงื่อนไขการลงทะเบียนแรบบิทในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิท, กฎ, ระเบียบ และประกาศอื่นๆที่บริษัทกำหนด