คู่มือการใช้งานแรบบิท

แรบบิท หรือบัตรแรบบิท ในคู่มือฉบับนี้ให้หมายถึง เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการโดยบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดใบเดียวในประเทศไทยที่สามารถใช้ชำระได้ทั้งค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส เรือโดยสาร และรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยการใช้งานแรบบิทให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกแรบบิทที่บริษัทกำหนด

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน

การเริ่มต้นใช้งานแรบบิทผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ใช้งานสามารถทำการลงทะเบียนได้หลายวิธี คือ

  1. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี
  2. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส)
  3. สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

เมื่อทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการใช้ครั้งต่อ ๆ ไป

วิธีการใช้แรบบิท

สามารถใช้แรบบิทชำระค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ เพียงแตะแรบบิทที่เครื่องอ่านบัตรแรบบิทของผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่รองรับ และแตะค้างไว้จนกว่าทำรายการเสร็จสมบูรณ์

สามารถใช้แรบบิทได้ที่ไหน

สามารถใช้แรบบิทในการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงบริการระบบขนส่งอื่น ๆ หรือใช้ชำระเงิน สำหรับค่าสินค้า และบริการที่ร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่มีสัญลักษณ์แรบบิท สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ให้บริการ และโปรโมชันต่าง ๆ ได้ที่ www.rabbit.co.th

สามารถเติมเงินเข้าแรบบิทได้อย่างไร

สามารถเติมเงินเข้าแรบบิทได้ด้วยเงินสด ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และร้านค้าต่าง ๆ ที่รับเติมเงินบัตรแรบบิท โดยสามารถเติมเงินได้เป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท เช่น 100, 300, 500, 1, 200 บาท หรือเติมเงินด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยมูลค่ารวมในแรบบิทต้องไม่เกิน 4,000 บาท

ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแรบบิทได้อย่างไร

สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแรบบิทได้ที่ร้านค้าและบริการที่รับเติมเงินหรือชำระเงินด้วยบัตรแรบบิท หรือตรวจสอบด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit

เมื่อไม่สามารถใช้แรบบิทได้ต้องทำอย่างไร

เมื่อมีการใช้งานแรบบิทที่ร้านค้า บริการ หรือระบบขนส่งสาธารณะที่รองรับ และพบว่าแรบบิทไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถอ่านค่าได้ กรุณานำแรบบิทมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี หรือศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส) หรือติดต่อแรบบิท ฮอตไลน์ โทร 0-2617-8383

ทำอย่างไรเมื่อแรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย

ในกรณีที่แรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย ท่านสามารถทำการระงับการใช้งานแรบบิทได้ที่แรบบิท ฮอตไลน์ โทร 0-2617-8383 เพื่อระงับการใช้งานแรบบิท และการระงับการใช้งานแรบบิทจะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมงนับจากแรบบิท ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับการใช้งานแรบบิท โดยบริษัทจะทำการระงับการใช้งานเฉพาะยอดเงินคงเหลือในแรบบิทเท่านั้น

เมื่อการระงับการใช้งานแรบบิทมีผล บริษัทจะทำการคืนเฉพาะยอดเงินคงเหลือในแรบบิทให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของยอดเงินคงเหลือในแรบบิทก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล เงื่อนไขการระงับการใช้งานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท

การระงับใช้งานแรบบิท

บริษัทมีสิทธิ์ระงับใช้งานแรบบิท ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าแรบบิทนั้นมีการถูกขโมย สูญหาย ทุจริต ปลอมแปลง มีการแปลงยอดเงินในแรบบิท และ/หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากต้องการยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิท

สามารถขอคืนยอดเงินคงเหลือในแรบบิทได้อย่างไร

การขอคืนยอดเงินคงเหลือในแรบบิท สามารถทำได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี และศูนย์บริการแรบบิท (รถไฟฟ้าบีทีเอส) ซึ่งหากทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือแล้ว ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าการใช้งานแรบบิทนั้นจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง และจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกต่อไป

หากปรากฎว่ายอดเงินคงเหลือในแรบบิทติดลบ จะต้องชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนทำการขอคืนยอดเงินคงเหลือ ทั้งนี้ การขอคืนยอดเงินคงเหลือจะสามารถขอคืนเงินได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือในฟังก์ชันแรบบิทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินในกรณีที่บัตรแรบบิทไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถอ่านค่าได้

อายุการใช้งานแรบบิท

มีระยะเวลาใช้งานอายุ 7 ปี นับจากวันที่ออกแรบบิท แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่บริษัทกำหนดไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิทเท่านั้น เมื่อพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าฟังก์ชันแรบบิทนั้นหมดอายุ โดยเงื่อนไขการใช้ยอดเงินคงเหลือหรือขอคืนยอดเงินคงเหลือของแรบบิทหมดอายุให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท

ทั้งนี้ สำหรับแรบบิทหมดอายุและไม่มีการเคลื่อนไหวของมูลค่าในแรบบิทตามระยะเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่บริษัทฯ กำหนดจะมีค่าธรรมเนียมการรักษามูลค่าเป็นรายปีโดยการเรียกเก็บแต่ละรอบปีจะคำนวณจากวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษามูลค่าครั้งล่าสุด รายละเอียดตามประกาศที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการออกแรบบิท

การดูแลรักษาแรบบิท

  • ไม่ควรแตะบัตรแรบบิทพร้อมกันมากกว่า 1 ใบ
  • ไม่ควรนำบัตรแรบบิทออกจากเครื่องอ่านบัตรแรบบิทก่อนที่เครื่องอ่านจะทำรายการเสร็จสมบูรณ์
  • ใช้งานบัตรแรบบิทเครื่องอ่านบัตรแรบบิทเท่านั้น

แรบบิท ฮอตไลน์: 0-2617-8383

เว็บไซต์ แรบบิท: www.rabbit.co.th

เฟซบุ๊ก บัตรแรบบิท: Rabbitcard

แรบบิท รีวอร์ดส: โปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษสำหรับแรบบิททุกประเภท สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรบบิท รีวอร์ดส และสมัครสมาชิกได้ที่ https://rewards.rabbit.co.th หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแรบบิท รีวอร์ดส: 0-2618-3777