เงื่อนไขการออกบัตรแรบบิท

เงื่อนไขการออกแรบบิท

  1. บททั่วไป
    • 1.1 เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือมีประกาศเงื่อนไขการออกแรบบิทฉบับใหม่

    

    • 1.2 เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะ ผู้ออกแรบบิท และผู้ถือแรบบิท

    

    • 1.3 เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้เป็นภาระผูกพันระหว่างบริษัทและผู้ถือแรบบิท

    

   • 1.4 คำและคำจำกัดความ
     • (ก) “การลงทะเบียน” หมายถึง การที่ผู้ถือแรบบิทได้นำแรบบิทแต่ละประเภทมาลงทะเบียนเพื่อให้บริษัทจัดเก็บชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือแรบบิทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบของบริษัท โดยมีขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือแรบบิทตามที่บริษัทกำหนด

     

     • (ข) “ค่ามัดจำแรบบิท” หมายถึง เงินที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ถือแรบบิทเพื่อเป็นเงินประกันในการยืมแรบบิทโดยประเภทของแรบบิทและอัตราค่ามัดจำเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (ค) “ค่าแรบบิท” หมายถึง ราคาขายแรบบิทที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้ซื้อ องค์กรผู้ซื้อ หรือผู้ถือแรบบิท โดยไม่รวมมูลค่าในแรบบิท

     

     • (ง) “เที่ยวโดยสารเฉพาะ” หมายถึง เที่ยวการเดินทางในระบบขนส่งที่ออกโดยผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้ผู้ถือแรบบิทสามารถใช้แรบบิทในการใช้บริการกับผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตที่เป็นผู้ออกเที่ยวการเดินทางนั้นเท่านั้น โดยผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายเป็นผู้กำหนดราคาและเงื่อนไขของการใช้เที่ยวโดยสารเฉพาะ

     

     • (จ) “เที่ยวโดยสารร่วม” หมายถึง เที่ยวการเดินทางในระบบขนส่งที่ออกโดยบริษัทร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตซึ่งทำให้ผู้ถือแรบบิทสามารถใช้แรบบิทในการใช้บริการกับผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตที่เข้าร่วมให้บริการเที่ยวโดยสารร่วม โดยบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาและเงื่อนไขของการใช้เที่ยวโดยสารร่วม

     

     • (ฉ) “ใบอนุญาต” หมายถึง ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่มอบให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

     

     • (ช) “ผู้ถือแรบบิท” หมายถึง บุคคลที่ครอบครองแรบบิทแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย

     

     • (ซ) “ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ทำการขาย จำหน่าย และ/หรือให้ยืมแรบบิทแก่ผู้ถือแรบบิท

     

     • (ฌ) “ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทในการจัดเก็บเงิน ทั้งในรูปแบบเงินสดและอื่นๆ เพื่อให้บริการเติมมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับแรบบิท ทั้งนี้ จะสามารถสังเกตผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตได้จากสัญลักษณ์แรบบิทที่ระบุว่ารับเติมเงินที่ปรากฏอยู่ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต หรือ ณ ช่องทางอื่นที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต โดยเงื่อนไขในการเติมเงินเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

     

     • (ญ) “ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาต ห้างร้าน หรือบุคคลที่ให้บริการอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานแรบบิทในการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับ ทั้งนี้ จะสามารถสังเกตผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้จากสัญลักษณ์แรบบิทที่ปรากฏอยู่ ณ สถานที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาต

     

     • (ฎ) “ผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง ผู้ให้บริการในระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้รับแรบบิทในการชำระค่าโดยสารตามราคาและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาต แต่ละรายกำหนด

     

     • (ฏ) “ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ออก แรบบิทร่วม

     

     • (ฐ) “มาตรฐานและระบบของแรบบิท” หมายถึง
       • (1) การจัดรูปแบบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย การเข้ารหัสบนชิปอัจฉริยะไร้สัมผัส การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานของบริษัท

       

       • (2) ระบบการออกแรบบิท เติมมูลค่า ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงการทำรายการทุกประเภทของแรบบิท โดยมีรูปแบบของรายการ การเข้ารหัสรายการ ตลอดจนความมั่นคงและเชื่อถือได้ของรายการตามมาตรฐานของบริษัท

       

      • (3) อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทเพื่อกระทำการตามที่ระบุในข้อ 1.4 (ฐ) (1) และ 1.4 (ฐ) (2) ข้างต้น

     

     • (ฑ) “มูลค่าในแรบบิท” หมายถึง มูลค่าคงเหลือของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ในแรบบิทภายหลังจากที่ได้รับการเติมมูลค่าหรือการใช้งานครั้งล่าสุด แต่ไม่รวมถึงค่าแรบบิท ค่าธรรมเนียมการออกแรบบิท หรือค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (ฒ) “มูลค่าเริ่มต้น” หมายถึง มูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือแรบบิทเติมมูลค่าในแรบบิทในวันที่ออกแรบบิทตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (ณ) “ระยะเวลาใช้งาน” หมายถึง หมายถึง ระยะเวลานับจากวันที่ออกแรบบิท ที่ผู้ถือแรบบิทสามารถนำแรบบิทไปชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับ และ/หรือเติมมูลค่า และ/หรือเติมเที่ยวโดยสารได้ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีระยะเวลาใช้งานสำหรับแรบบิทแต่ละประเภทตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (ด) “ระยะเวลาหยุดใช้งาน” หมายถึง ช่วงระยะเวลาสูงสุดที่ผู้ถือแรบบิทไม่ใช้งานแรบบิท นับจากการใช้งานครั้งสุดท้ายสำหรับแรบบิทแต่ละประเภทตามที่กำหนดในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (ต) “แรบบิท” หมายถึง บัตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้สามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนร่วมใช้งานกับบัตรหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่นที่เป็นไปตามมาตรฐานและระบบของแรบบิท และได้รับอนุญาตจากบริษัท

     

     • (ถ) “แรบบิทธุรกิจ” หมายถึง แรบบิทที่บริษัทออกและขายให้กับองค์กรอื่น เพื่อนำไปขาย จำหน่าย โอน ให้ หรือแจกจ่ายให้กับผู้ถือแรบบิทต่อไป โดยองค์กรผู้ซื้อแรบบิทจะเป็นผู้ดำเนินการขั้นต้นกับผู้ถือแรบบิท ในกรณีที่แรบบิทเสียหายหรืออ่านค่าไม่ได้

     

     • (ท) “แรบบิทพิเศษ” หมายถึง แรบบิทที่บริษัทออกและขายในโอกาสต่างๆ ให้กับผู้ถือแรบบิทโดยตรง หรือขายให้กับองค์กรอื่น เพื่อนำไปขาย จำหน่าย โอน ให้ หรือแจกจ่ายให้กับผู้ถือแรบบิทต่อไป

     

     • (ธ) “แรบบิทมาตรฐาน” หมายถึง แรบบิทที่บริษัทออกให้ยืมแก่ผู้ถือแรบบิท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่ามัดจำแรบบิทจากผู้ถือแรบบิทตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

     

     • (น) “แรบบิทร่วม” หมายถึง บัตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ออกโดยผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตโดยใช้มาตรฐานและระบบของแรบบิท โดยเป็นแรบบิทที่สามารถให้บริการอื่นตามที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตนั้นกำหนดด้วย

     

     • (บ) “แรบบิทลงทะเบียน” หมายถึง แรบบิทที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้ว

     

     • (ป) “แรบบิทหมดอายุ” หมายถึง แรบบิทที่มีอายุเกินกว่าระยะเวลาใช้งาน

     

     • (ผ) “วันที่ออกแรบบิท” หมายถึง วันที่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัททำรายการออกแรบบิทผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท

     

     • (ฝ) “ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง หน่วยงานหรือสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากบริษัทในการให้บริการประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรบบิทแก่ผู้ถือแรบบิทตามที่บริษัทระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 2 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการบริการและรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทจะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป

     

     • (พ) “ศูนย์ฮอตไลน์” หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูล และ/หรือรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรบบิท โดยมีหมายเลขติดต่อตามที่บริษัทประกาศกำหนดตามตารางแนบท้ายหมายเลข 3

     

     • (ฟ) “สัญลักษณ์แรบบิท” หมายถึง สัญลักษณ์ คำ และ/หรือเครื่องหมายตามที่บริษัทกำหนดซึ่งบ่งชี้ถึงการรองรับการใช้งานแรบบิท

     

    • (ภ) “สินค้าและบริการที่รองรับ” หมายถึง สินค้าที่ถูกจัดจำหน่าย และ/หรือให้บริการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

 

  1. บริการและความรับผิดชอบ
    • 2.1 การออกแรบบิทนั้นได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    

    • 2.2 เงินที่บริษัท ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตได้รับจากผู้ถือแรบบิทเพื่อเป็นการเติมมูลค่าในแรบบิทนั้นจะถูกบันทึกไว้เป็นมูลค่าในแรบบิท ผู้ถือแรบบิทจะสามารถใช้แรบบิทในการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับ ณ จุดที่มีสัญลักษณ์แรบบิทได้ หากมูลค่าในแรบบิทสูงกว่าหรือเท่ากับราคาสินค้าและบริการที่รองรับ โดยมูลค่าในแรบบิทจะถูกตัดชำระตามราคาสินค้าหรือบริการที่รองรับนั้นๆ

    

    • 2.3 บริษัท ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจะทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย และ/หรือการใช้งานแรบบิทให้กับผู้ถือแรบบิทภายใต้เงื่อนไขการออกแรบบิทเท่านั้น

    

    • 2.4 แรบบิทที่มีคุณสมบัติตามที่จะได้ประกาศกำหนด อาจเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นโดยบริษัท
     ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติของแรบบิทในแต่ละโปรแกรมส่งเสริมการขายจะมีการประกาศกำหนดโดยบริษัท ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ ต่อไป

    

    • 2.5 ผู้ถือแรบบิทสามารถนำแรบบิทมาติดต่อเพื่อทำการลงทะเบียนกับบริษัทได้ตามขั้นตอน สถานที่ และวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการลงทะเบียนดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

    

    • 2.6 ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะมีสัญลักษณ์แรบบิทปรากฏอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้แรบบิทชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้ ผู้ถือแรบบิทสามารถติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตนั้นๆ ได้โดยตรง

    

    • 2.7 ระบบชำระค่าสินค้าและบริการ และระบบเติมมูลค่าของบริษัทได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความเอาใจ
     ใส่อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันว่า ผู้ให้บริการที่ ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตทุกรายจะสามารถรองรับการใช้งานแรบบิทได้ ตลอดเวลา เนื่องจากการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับระบบและการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ระบบเครือข่าย ระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ระบบไฟฟ้า สภาพภูมิอากาศ เงื่อนไขและ สถานการณ์อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

    

    • 2.8 แรบบิทสามารถรองรับการใช้บริการอื่นจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้

    

    • 2.9 ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบตัวสินค้าและบริการที่รองรับทั้งหมดที่ผู้ให้บริการนั้นมีแก่
     ผู้ถือแรบบิท ทั้งนี้ ผู้ถือแรบบิทจะต้องยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อบังคับตามกฎหมาย และกฎระเบียบของ
     ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในการซื้อสินค้าและใช้บริการนั้นๆ โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการที่รองรับใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ถือแรบบิทจะต้องติดต่อสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการที่รองรับกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

    

   • 2.10 ผู้ถือแรบบิทสามารถติดต่อบริษัท ศูนย์ฮอตไลน์ และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตได้ในวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกาศกำหนดตามตารางแนบท้ายหมายเลข 4

 

  1. ประเภทของแรบบิทและการจัดจำหน่าย
    • 3.1 ประเภทของแรบบิท
     • (1) แรบบิทมาตรฐาน
     • (2) แรบบิทธุรกิจ
     • (3) แรบบิทพิเศษ
     • (4) แรบบิทร่วมแรบบิททุกประเภทอาจแยกเป็นแรบบิทสำหรับบุคคลทั่วไป แรบบิทสำหรับนักเรียน-นักศึกษา แรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ และแรบบิทสำหรับเด็ก โดยเงื่อนไขการใช้งานในระบบขนส่งของแรบบิทดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย
      แรบบิทร่วมนั้นอาจจะไม่รองรับบริการบางประเภทของบริษัท โดยบริษัท และ/หรือผู้ออกแรบบิทร่วมที่ได้รับอนุญาตนั้นจะเป็นผู้แจ้งข้อจำกัดให้ผู้ถือแรบบิททราบต่อไป

    

    • 3.2 การออกและการจัดจำหน่ายแรบบิท
      • (1) แรบบิทมาตรฐาน
       ผู้ถือแรบบิทสามารถยืมแรบบิทมาตรฐานได้ที่บริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) จากผู้ถือแรบบิท ตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1 และผู้ถือแรบบิทต้องทำการเติมมูลค่าในแรบบิทตามจำนวนมูลค่าเริ่มต้นที่บริษัทกำหนด

      

      • (2) แรบบิทธุรกิจ
       ผู้ถือแรบบิทสามารถซื้อหรือรับแรบบิทธุรกิจได้ที่องค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้ซื้อแรบบิทธุรกิจแต่ละประเภทจากบริษัท

      

      • (3) แรบบิทพิเศษ
       ผู้ถือแรบบิทสามารถซื้อแรบบิทพิเศษได้ที่บริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

      

     • (4) แรบบิทร่วม
      ผู้ถือแรบบิทสามารถซื้อหรือรับแรบบิทร่วมได้ที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาต

    

    • 3.3 ค่ามัดจำแรบบิท
     บริษัทอาจเรียกเก็บค่ามัดจำแรบบิทจากแรบบิทบางประเภทได้ โดยมีอัตราตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ามัดจำแรบบิท โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป

    

    • 3.4 ค่าแรบบิท มูลค่าเริ่มต้น และค่าธรรมเนียมแรบบิท
     ในการออกและการจัดจำหน่ายแรบบิทแต่ละประเภทให้แก่ผู้ถือแรบบิท บริษัทสงวนสิทธิที่จะจัดเก็บค่าแรบบิทและค่าธรรมเนียมต่างๆ
     ค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่าเริ่มต้นของแรบบิท จะระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ชนิดของค่าธรรมเนียม และมูลค่าเริ่มต้น โดยบริษัทจะประกาศให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป
     ในกรณีของแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วมนั้น นอกเหนือจากชนิดและอัตราค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทประกาศกำหนดแล้ว อาจจะมีชนิด ค่าธรรมเนียม ค่าแรบบิท มูลค่าเริ่มต้น และข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับอื่นนอกเหนือไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ โดยผู้ถือแรบบิทแต่ละประเภทดังกล่าวจะต้องอ่านและยอมรับในเงื่อนไขในการใช้แรบบิทประเภทนั้นๆ ก่อนที่จะนำแรบบิทไปใช้ โดยบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

    

    • 3.5 ทรัพย์สินทางปัญญา
     บริษัทมีสิทธิในการจัดการระบบ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแรบบิททุกประเภทได้ โดยระบบ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม พารามิเตอร์ และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในชิปอิเล็กทรอนิกส์บนแรบบิทเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทซึ่งบุคคลอื่นจะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ถ่ายโอน ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือนำไปใช้นอกเหนือจากการใช้งานแรบบิทตามปกติได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุดกับผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้

    

   • 3.6 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแรบบิท
    แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่กำหนดเท่านั้น โดยแรบบิทที่ใช้งานได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     • (1) แรบบิทที่ใช้งานโดยผู้ที่มีสิทธิตามเงื่อนไขการใช้งานแรบบิทนั้นๆ (เช่น บุคคลทั่วไป, นักเรียน-นักศึกษา ผู้สูงอายุ หรือเด็ก)

     

     • (2) แรบบิทที่ไม่ถูกดัดแปลงทั้งภายนอกและภายในใดๆ ทั้งสิ้น

     

     • (3) แรบบิทที่ผู้ถือแรบบิทได้รับแรบบิทมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

     

     • (4) แรบบิทที่ไม่ใช่แรบบิทหมดอายุ หรือเป็นแรบบิทที่ถูกยึด หรือถูกอายัด

     

    • (5) แรบบิทที่ยังไม่พ้นระยะเวลาหยุดใช้งานตามที่กำหนด

 

  1. การใช้งาน
    • 4.1 เงื่อนไขการใช้งาน ผู้ถือแรบบิทยินยอมและตกลงดังต่อไปนี้
      • (1) ผู้ถือแรบบิทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย วิธีปฏิบัติต่างๆ คำเตือน และคำแนะนำในการใช้แรบบิทที่ประกาศโดยบริษัททั้งที่ประกาศไปแล้วหรือจะประกาศในภายหลังอย่างเคร่งครัด

      

      • (2) ผู้ถือแรบบิทจะไม่ใช้หรือไม่ให้ผู้อื่นนำแรบบิทไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้งานตามประเภทของแรบบิทนั้นๆ

      

      • (3) ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ถือแรบบิทจะไม่กระทำการ หรืออนุญาต หรือยินยอมให้ผู้อื่นดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติมแรบบิท ทั้งตัวแรบบิท ตลอดจนระบบเฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในชิปอิเล็กทรอนิกส์ในแรบบิท ทั้งนี้ การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบเฟิร์มแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลบนแรบบิทนั้นเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญา บริษัทจะไม่รับรองการทำธุรกรรม หรือคืนมูลค่าในแรบบิท และค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) อีกทั้งบริษัทมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเกิดจากการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรืออนุญาตหรือยินยอมให้คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงแรบบิทของผู้ถือแรบบิท

      

      • (4) ผู้ถือแรบบิทจะดูแลสภาพของแรบบิทอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายและไม่ทำลายจน ก่อให้เกิดความเสียหายในแรบบิท และ/หรือทำให้แรบบิทเสื่อมสภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำให้แรบบิทเสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู

      

      • (5) ผู้ถือแรบบิทจะไม่ดำเนินการ หรือไม่อนุญาต หรือไม่ยินยอมให้ผู้ใดต่อเติม พิมพ์ ใส่เครื่องหมาย ติดสติ๊กเกอร์ หรือวัตถุอื่นใดบนแรบบิท (ยกเว้น เครื่องหมาย สติ๊กเกอร์ หรือวัตถุอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท) และห้ามลบ และ/หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขแรบบิท ข้อความ คำเตือน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า งานศิลปะ และการออกแบบใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนแรบบิท

      

      • (6) ในกรณีที่บริษัทให้ผู้ถือแรบบิทยืมแรบบิท บริษัทสงวนสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 และไม่คืนค่ามัดจำ แรบบิท (ถ้ามี) หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่แรบบิท เมื่อมีการขอคืนมูลค่าในแรบบิทกับบริษัท

      

      • (7) ผู้ถือแรบบิทต้องให้ความร่วมมือกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานตำรวจ ในการขอให้ส่งมอบแรบบิทคืนจากผู้ถือแรบบิท สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยว่าแรบบิทดังกล่าวเป็นแรบบิทที่สูญหายหรือเป็นแรบบิทที่ถูกขโมย หรือในกรณีที่บริษัทมีหลักฐานยืนยันพฤติกรรมการใช้ว่าเป็นที่ต้องสงสัย ในกรณีที่มีข้อสงสัย พนักงานของบริษัท ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะตรวจสอบแรบบิท ตลอดจนข้อมูลในแรบบิท รวมทั้งยึดแรบบิทจากผู้ถือแรบบิทได้

      

      • (8) ผู้ถือแรบบิทไม่ควรพกพาแรบบิทมากกว่าหนึ่งใบ/หนึ่งหน่วย หรือพกร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ดอื่นไว้ด้วยกัน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ขึ้นกับแรบบิทหรือมูลค่าในแรบบิทที่ถูกหักชำระไปอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนมูลค่าในแรบบิทที่ถูกหักไปด้วยสาเหตุจากการถือแรบบิทมากกว่าหนึ่งใบ/หนึ่งหน่วย หรือถือร่วมกับบัตรสมาร์ทการ์ดอื่นไว้ด้วยกัน

      

     • (9) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่มีผลมาจากการใช้งานแรบบิทอย่างไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

    

    • 4.2 การทำรายการ
      • (1) แรบบิทสามารถใช้สำหรับการชำระเงินเพื่อสินค้าและบริการที่รองรับเท่านั้น โดยการใช้งานจะเป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิทและเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย

      

      • (2) บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจปฏิเสธการใช้งานของแรบบิทในการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับได้ ในกรณีที่แรบบิทนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในข้อ 3.6 หรือระบบของ
       แรบบิทไม่สามารถทำการประมวลผลการชำระเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม หรือมีเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทเกิดขึ้นซึ่งระงับหรือขัดขวางมิให้ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตนั้นรับและประมวลผลแรบบิทในการชำระเงิน

      

      • (3) ผู้ถือแรบบิทยอมรับว่า ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดชำระมูลค่าในแรบบิทสำหรับสินค้าและบริการที่รองรับนั้น

      

      • (4) ในกรณีที่แรบบิทมีมูลค่าในแรบบิทแต่ไม่เพียงพอต่อรายการการชำระเงินที่เกิดขึ้น ผู้ถือแรบบิทอาจจะสามารถทำรายการชำระเงินที่ไม่ทำให้มูลค่าในแรบบิทติดลบต่ำกว่ามูลค่าติดลบต่ำสุดตามที่บริษัทอนุญาตได้อีกหนึ่งรายการ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือกและกำหนดประเภทรายการที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

      

      • (5) ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่รับแรบบิทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือแรบบิททราบล่วงหน้า

      

     • (6) บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกคืน ยกเลิก หรือระงับการใช้งานของแรบบิทได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องแจ้งเหตุผลให้กับผู้ถือแรบบิททราบ หากแรบบิทดังกล่าวถือครองโดยถูกกฎหมายและไม่มีข้อสงสัยในความ ถูกต้องของข้อมูลของแรบบิท บริษัทอาจคืนมูลค่าในแรบบิทที่เหลือพร้อมค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือแรบบิทตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

    

    • 4.3 มูลค่าในแรบบิท
      • (1) การคำนวณมูลค่าในแรบบิท
       การคำนวณมูลค่าในแรบบิทเป็นความรับผิดชอบของบริษัท และการคำนวณมูลค่าในแรบบิทโดยบริษัทถือเป็นที่สุด

      

     • (2) มูลค่าในแรบบิทสูงสุด
      มูลค่าเงินในแรบบิทนั้นไม่อาจเกินมูลค่าในแรบบิทสูงสุดที่ประกาศใช้โดยบริษัทตามตารางแนบท้ายหมายเลข 1

    

    • 4.4 เที่ยวโดยสารร่วม
     บริษัทอาจมีการให้บริการเติมเที่ยวโดยสารร่วมให้แก่ผู้ถือแรบบิทเพื่อใช้ชำระค่าเดินทางให้แก่ผู้ให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับอนุญาตที่รองรับการใช้งานนี้ โดยอาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือแรบบิทจะต้องอ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะใช้บริการ

    

   • 4.5 การเติมมูลค่า
     • (1) ก่อนที่จะนำแรบบิทไปใช้ชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่รองรับในระบบของแรบบิท หรือในกรณีที่มูลค่าในแรบบิทไม่เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตนั้น ผู้ถือแรบบิทจะต้องเติมมูลค่าในแรบบิทโดยใช้เงินสด และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดแก่ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เงื่อนไขการเติมมูลค่าในแรบบิทให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

     

     • (2) ในกรณีที่มูลค่าในแรบบิทเป็นมูลค่าติดลบ เมื่อผู้ถือแรบบิทเติมมูลค่าในแรบบิท เงินจำนวนที่เติมดังกล่าวจะถูกนำมาหักตามจำนวนที่ติดลบก่อน หากมีเงินเหลือจึงเป็นมูลค่าในแรบบิท

     

    • (3) ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถทำการลดราคาในการเติมมูลค่าในแรบบิทให้กับผู้ถือ
     แรบบิท เว้นแต่จะเป็นรายการส่งเสริมการตลาดที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และผู้ถือแรบบิทไม่ควรจะทำการเติมมูลค่าในแรบบิทในกรณีที่สงสัยว่าผู้ที่เติมเงินนั้นมิใช่ผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ยอมรับมูลค่าในแรบบิทที่ได้รับการเติมจากผู้ให้บริการเติมเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเติมเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

     

   • 4.6 แรบบิทหมดอายุ และการรักษาสถานภาพแรบบิท
     • (ก) แรบบิทจะใช้งานได้ตามระยะเวลาใช้งานที่กำหนดเท่านั้น เมื่อพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าแรบบิทนั้นเป็นแรบบิทหมดอายุ โดยภายหลังจากแรบบิทเป็นแรบบิทหมดอายุแล้ว ผู้ถือแรบบิทจะไม่สามารถทำการเติมมูลค่า และ/หรือเติมเที่ยวโดยสารในแรบบิทได้ แต่ยังสามารถใช้งานแรบบิทในการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือแรบบิทยังสามารถนำแรบบิทมาขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ก่อนพ้นระยะเวลาหยุดใช้งาน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาหยุดใช้งานแล้วจะไม่สามารถใช้แรบบิทหมดอายุในการชำระค่าสินค้าและบริการที่รองรับได้ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะขอคืนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็นแรบบิทอันใหม่ หรือมูลค่าอื่นใดได้

     

    • (ข) ในกรณีที่แรบบิทยังไม่ได้เป็นแรบบิทหมดอายุ แต่พ้นกำหนดระยะเวลาหยุดใช้งาน แรบบิทนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ชำระราคาสินค้าและบริการที่รองรับ หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ หากผู้ถือแรบบิทประสงค์ที่จะใช้แรบบิทในการชำระราคาสินค้าและบริการที่รองรับ หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิท ผู้ถือแรบบิทจะต้องเติมมูลค่าในแรบบิทก่อนจึงจะสามารถนำแรบบิทมาใช้ชำระราคาสินค้าและบริการที่รองรับ หรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ ทั้งนี้ มูลค่าที่ผู้ถือแรบบิทเติมเพื่อรักษาสถานภาพแรบบิทนั้นจะถูกนำมาคำนวณรวมกับมูลค่าในแรบบิทก่อนการเติมมูลค่านั้น

 

  1. กรณีแรบบิทเสียหายและการเปลี่ยนแรบบิท
    • 5.1 บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแรบบิทให้แก่ผู้ถือแรบบิท ในกรณีดังต่อไปนี้
      • (ก) แรบบิทมีสภาพชำรุด เสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู

      

      • (ข) ในกรณีที่มีข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลในแรบบิท

      

     • (ค) แรบบิทที่ทำขึ้นหรือได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทที่ถูกขโมย หรือมี การแจ้งอายัดแรบบิท

    

    • 5.2 ในกรณีที่แรบบิทไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 5.1 และมีสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย แต่ไม่สามารถใช้งานหรืออ่านค่าข้อมูลในแรบบิทได้ โดยไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ถือแรบบิท ผู้ถือแรบบิทสามารถดำเนินการดังนี้
      • (1) กรณีที่เป็นแรบบิทมาตรฐาน ให้นำแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

      

      • (2) กรณีที่เป็นแรบบิทธุรกิจ ให้นำแรบบิทมาติดต่อที่องค์กรซึ่งเป็นผู้จำหน่ายแรบบิทธุรกิจให้แก่ผู้ถือแรบบิทโดยตรง

      

      • (3) กรณีที่เป็นแรบบิทพิเศษ ให้นำแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

      

     • (4) กรณีที่เป็นแรบบิทร่วม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในตัวแรบบิทร่วม ให้ผู้ถือแรบบิทนำแรบบิทร่วมไปติดต่อผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตโดยตรงเมื่อบริษัททำการตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยจะแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ถือแรบบิทต่อไป

    

   • 5.3 ในการเปลี่ยนแรบบิท บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแรบบิท และ/หรือไม่คืนเงิน
    ค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1

 

  1. การขอคืนมูลค่าในแรบบิท
    • 6.1 หากผู้ถือแรบบิทประสงค์ที่จะขอคืนมูลค่าในแรบบิท ผู้ถือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ โดยผู้ถือ แรบบิทต้องยอมรับว่า การใช้งานแรบบิทดังกล่าวทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิง และมีเงื่อนไขในการขอคืน มูลค่าดังนี้
      • (ก) กรณีแรบบิทมาตรฐาน ผู้ถือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่า และค่ามัดจำ (ถ้ามี) ในแรบบิทได้ โดยส่งมอบ แรบบิทดังกล่าวคืนให้แก่บริษัท

      

     • (ข) กรณีแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วม ผู้ถือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ โดย บริษัทจะคืนมูลค่าในแรบบิทให้แก่ผู้ถือแรบบิท และจะส่งมอบแรบบิทดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือแรบบิท

    

    • 6.2 หากผู้ถือแรบบิทต้องการขอคืนมูลค่าในแรบบิทตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 สามารถนำแรบบิทมาติดต่อที่ศูนย์บริการ ที่ได้รับอนุญาตตามตารางแนบท้ายหมายเลข 5 โดยมีขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัท เห็นว่าเข้าเงื่อนไขที่สามารถคืนมูลค่าในแรบบิทได้ บริษัทจะดำเนินการคืนมูลค่าในแรบบิทและค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ให้ผู้ถือแรบบิทภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังจากที่บริษัท หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ได้รับเรื่องขอคืนมูลค่าในแรบบิท

    

    • 6.3 ผู้ถือแรบบิทสามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      • (ก) แรบบิทนั้นไม่เป็นแรบบิทหมดอายุ หรือ

      

      • (ข) แรบบิทนั้นเป็นแรบบิทหมดอายุ แต่ยังไม่พ้นระยะเวลาหยุดใช้งาน

      

      • (ค) กรณีอื่นใดตามที่ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

      

     • ทั้งนี้ การขอคืนมูลค่าในแรบบิทนั้นจะต้องเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

    

    • 6.4 มูลค่าที่สามารถขอคืนได้
      • (ก) มูลค่าในแรบบิทที่ขอคืนได้ ได้แก่ มูลค่าในแรบบิท (ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกแรบ บิท หรือส่วนลด หรือผลประโยชน์อื่น เช่น ส่วนลดหรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินสมนาคุณ) และ/หรือค่า มัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการออกแรบบิทจะไม่สามารถขอคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ ในทุกกรณี

      

      • (ข) ในกรณีที่มูลค่าในแรบบิทเป็นจำนวนมูลค่าติดลบจะไม่สามารถขอคืนมูลค่าในแรบบิทได้ และผู้ถือ แรบบิทจะต้องชำระเงินส่วนที่ติดลบก่อนจึงจะขอยกเลิกการใช้งานแรบบิท และขอคืนค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) ได้

      

      • (ค) ในกรณีที่แรบบิทมีสภาพชำรุด เสียหาย เป็นรอย บิ่น ฉีก ขาด แตก หัก งอ เจาะรู นั้น บริษัทสงวนสิทธิ ในการไม่คืนค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี)

      

     • (ง) เที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่วมไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกกรณี

    

    • 6.5 การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทธุรกิจ แรบบิทพิเศษ และแรบบิทร่วมนั้น ผู้ถือแรบบิทจะต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดโดยองค์กรอื่นซึ่งซื้อแรบบิทไปจากบริษัท หรือผู้ออกแรบบิทที่ได้รับ อนุญาต (แล้วแต่กรณี) ด้วย

    

    • 6.6 การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทลงทะเบียน ผู้ถือแรบบิทจะต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ทำ การลงทะเบียนแรบบิทดังกล่าวก่อนจึงจะขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนได้

    

    • 6.7 การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.1

    

    • 6.8 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใน การขอคืนมูลค่าในแรบบิทในกรณีดังนี้
      • (ก) ในกรณีที่มีข้อสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลในแรบบิท

      

      • (ข) แรบบิทที่ทำขึ้นหรือได้มาอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย เช่น แรบบิทปลอม แรบบิทที่ถูกขโมย หรือมี การแจ้งอายัดแรบบิท

      

     • (ค) แรบบิทที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลถูกลบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

    

   • 6.9 บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้าย หมายเลข 1 และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขอคืนมูลค่าในแรบบิท โดยผู้ถือแรบบิทตกลง และยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทดังกล่าวจาก มูลค่าคงเหลือในแรบบิทของผู้ถือแรบบิทได้ตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าแรบบิทนั้นจะได้ทำการ ลงทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

 

  1. แรบบิทสูญหายหรือถูกขโมย
    • 7.1 กรณีแรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย
      • (ก) ผู้ถือแรบบิทสามารถแจ้งการสูญหายหรือถูกขโมยเพื่อระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนได้ โดยบริษัทจะทำการระงับการใช้งานเฉพาะมูลค่าในแรบบิท เที่ยวโดยสารเฉพาะ และเที่ยวโดยสารร่วมเท่านั้น โดยการแจ้งระงับการใช้งานดังกล่าวสามารถทำได้โดยแจ้งทางโทรศัพท์ที่ศูนย์ฮอตไลน์

      

      • (ข) การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนตามข้อ 7.1 (ก) จะมีผลภายหลัง 24 ชั่วโมง นับจากศูนย์ฮอตไลน์ได้รับแจ้งการระงับใช้งานแรบบิท

      

      • (ค) เมื่อการระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนมีผล บริษัทจะทำการคืนเฉพาะมูลค่าคงเหลือในแรบบิทลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือแรบบิทซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนแรบบิทเท่านั้น โดยบริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียนก่อนที่การระงับการใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะมีผล

      

      • (ง) บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่วมในแรบบิทลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

      

      • (จ) หากมีการคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ให้แก่ผู้ถือแรบบิท บริษัทสงวน สิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนมูลค่าในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแรบบิทใหม่
       ตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้ายหมายเลข 1 ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการคืนมูลค่า ในแรบบิทลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนแรบบิทใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือแรบบิทเข้าใจและยอมรับว่า
       บริษัทมีสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวจากมูลค่าคงเหลือในแรบบิท ลงทะเบียนของผู้ถือแรบบิทได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของบริษัท

      

     • (ฉ) บริษัทไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหายของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแรบบิทลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

    

    • 7.2 กรณีแรบบิทที่ไม่ได้ลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย บริษัทจะไม่ทำการระงับการใช้แรบบิทและไม่คืนมูลค่าในแรบบิท ตลอดจนไม่ชดเชยสิทธิใดๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

    

    • 7.3 ผู้ถือแรบบิทมีหน้าที่ในการดูแลรักษาแรบบิทมิให้เกิดความเสียหายและถูกขโมย รวมทั้งไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำ
     แรบบิทไปใช้

    

   • 7.4 บริษัทสงวนสิทธิในการยึดแรบบิทที่ถูกระงับการใช้ เพื่อทำการตรวจสอบ

 

  1. การระงับใช้งานแรบบิท
    • 8.1 บริษัทอาจทำการระงับใช้งานแรบบิทในกรณีดังนี้
      • (1) มีข้อสงสัยว่าได้มีการปลอมแปลง ทุจริต หรือถูกขโมยแรบบิทนั้น

      

      • (2) มีข้อสงสัยว่ามีการปลอมหรือแปลงมูลค่าในแรบบิท

      

     • (3) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

    

    • 8.2 ผู้ถือแรบบิทอาจร้องขอให้บริษัททำการระงับใช้งานแรบบิทได้เฉพาะกรณีที่แรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ร้องขอจะต้องเป็นผู้ครอบครองแรบบิทลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการระงับใช้งานแรบบิทลงทะเบียนนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

    

    • 8.3 เมื่อการระงับใช้งานแรบบิทมีผล ผู้ถือแรบบิทจะไม่สามารถใช้งานแรบบิทหรือขอคืนมูลค่าในแรบบิทที่ถูกระงับการใช้งานนั้นได้อีกต่อไป เว้นแต่
      • (ก) ผู้ถือแรบบิทได้ขอยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทนั้นตามเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายและความเสียหาย ใดๆ ของเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่วมในแรบบิท หรือ

      

     • (ข) แรบบิทนั้นเป็นแรบบิทลงทะเบียนซึ่งสูญหายหรือถูกขโมย ผู้ถือแรบบิทยังคงมีสิทธิในการขอคืนมุลค่า แรบบิทลงทะเบียนนั้นได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.7

    

    • 8.4 เมื่อการระงับใช้งานแรบบิทมีผล และบริษัทได้ทำการคืนมูลค่าในแรบบิทที่เหลือให้ผู้ถือแรบบิทแล้ว มูลค่าในแรบบิทนั้น รวมถึงเที่ยวโดยสารเฉพาะและเที่ยวโดยสารร่วมในแรบบิทจะถูกระงับการใช้งานอย่างถาวร โดยผู้ถือแรบบิทจะไม่สามารถยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทได้อีกต่อไป

    

   • 8.5 บริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทตามที่ระบุไว้ในตารางแนบท้าย หมายเลข 1

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้งาน
    • 9.1 การใช้บริการบางประเภทของแรบบิท ผู้ถือแรบบิทจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริการนั้นๆ กับบริษัท จึงจะสามารถใช้บริการประเภทนั้นๆ ได้ หากผู้ถือแรบบิทไม่ต้องการให้ หรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นกับบริษัท บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บริการประเภทที่ต้องการข้อมูลนั้นๆ กับผู้ถือแรบบิทได้

    

    • 9.2 ผู้ถือแรบบิทยินยอม ตกลง และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลต่างๆ ที่ให้กับบริษัท และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรบบิทนั้นจะมีการใช้งานโดยบริษัท เพื่อ
      • (1) การสมัครใช้บริการหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับแรบบิท

      

      • (2) การบริหารจัดการทั่วไป การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา ระบบการชำระเงิน รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

      

      • (3) การออกแบบและปรับปรุงบริการที่มีอยู่หรือที่จะมีในอนาคตของบริษัท บริษัทลูก บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ควบคุมหรือถูกควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท (ซึ่งจะเรียกภายหลังว่า “กลุ่มบริษัท”) ให้กับผู้ถือแรบบิท

      

      • (4) การส่งเสริมการขายสินค้า และ/หรือบริการ หรือการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ถือแรบบิทของบริษัท กลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยกลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทอาจมีขั้นตอนการประมวลผลเพื่อที่จะทำให้บริษัทสามารถเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ถือแรบบิทได้ดีขึ้น และเพื่อสามารถเสนอสินค้า และ/หรือบริการอื่นๆ ที่สนองตอบความต้องการของผู้ถือแรบบิทได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดเลือกสินค้า และ/หรือบริการได้ตรงกับความสนใจของผู้ถือแรบบิทจากพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกเข้ามา

      

      • (5) การสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้ถือแรบบิท

      

      • (6) การตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อมูลการใช้งานที่ต้องสงสัย และการปรับปรุงการให้บริการ

      

      • (7) การป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม

      

      • (8) การเปิดเผยตามที่กฎหมายระบุไว้

      

      • (9) การใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับระบบการขนส่งและบริการอื่นๆ โดยทั่วไป

      

     • (10) วัตถุประสงค์ที่จำเป็นอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

    

    • 9.3 ข้อมูลของผู้ถือแรบบิทที่อยู่กับบริษัทจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและปกปิดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือแรบบิทยินยอมและตกลงว่า บริษัทอาจมีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทยก็ตาม)
      • (1) ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดทำการส่งเสริมการขายหรือให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่
       ผู้ถือแรบบิทซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัท

      

      • (2) พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตำรวจ ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตำรวจ ศาล หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

      

      • (3) ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการอื่น ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัทและเป็นผู้จัดหาการบริหารจัดการ การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การประมวลผลข้อมูล หรือบริการอื่นๆ ให้กับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (เช่น ตัวแทนตรวจสอบเครดิต เป็นต้น)

      

      • (4) บุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่รักษาความลับให้บริษัท กลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

      

     • (5) บุคคลใดก็ตามที่กลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจมีภาระผูกพันที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีการส่งข้อมูลไปถึง ทั้งนี้ การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้หน่วยงานที่สมควรเท่านั้น

    

    • 9.4 ผู้ถือแรบบิทมีสิทธิดังต่อไปนี้
      • (1) ตรวจสอบว่าบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลของผู้ถือแรบบิทไว้หรือไม่และสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

      

      • (2) บอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททำการแก้ไขข้อมูลของผู้ถือแรบบิทที่บริษัทจัดเก็บไว้ให้ถูกต้อง

      

      • (3) สอบถามถึงนโยบายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวและได้รับทราบถึงชนิดของข้อมูลที่ทางบริษัทได้จัดเก็บไว้

      

     • (4) เรียกร้องให้ทางบริษัทไม่นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายดังที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไข 9.2 (ง) ข้างต้น ซึ่งทางบริษัทจะหยุดการดำเนินการดังกล่าวในทันที โดยผู้ถือ แรบบิทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเรียกร้องดังกล่าว

    

    • 9.5 บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือแรบบิทในการขอเรียกดูข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้

    

    • 9.6 ผู้ถือแรบบิทสามารถส่งคำร้องมายังบริษัทได้ที่
     ฝ่ายปฏิบัติการ (คำร้อง)
     บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
     21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    

    • 9.7 ข้อมูลการใช้งานของแรบบิทจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยข้อมูลการใช้งานนั้น หมายถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับจากระบบ เครื่องอ่านแรบบิท และ/หรือจากช่องทางอื่นๆ ที่มีการใช้งานแรบบิท โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการใช้งานให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น
      • (1) ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดทำการส่งเสริมการขาย หรือให้สิทธิประโยชน์ใดๆ แก่ ผู้ถือแรบบิท ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัท

      

      • (2) พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตำรวจ ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตำรวจ ศาล หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

      

      • (3) บุคคลใดซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการจัดการการปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาระบบชำระเงินของบริษัทได้ตามปกติ

      

      • (4) ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการอื่น ซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัทและเป็นผู้จัดหาการบริหารการจัดการ การสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การประมวลผลข้อมูล หรือบริการอื่นๆให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

      

     • (5) บุคคลใดก็ตามที่มีหน้าที่ต้องรักษาความลับให้กับบริษัท กลุ่มบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 9 นี้

    

   • 9.8 เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ไม่มีผลในการจำกัดสิทธิของผู้ถือแรบบิทตามที่ระบุในกฎหมายแต่อย่างใด

 

  1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
   • 10.1 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิท ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยประกาศผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดหรือหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
     • • เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rabbit.co.th

     

     • • ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

     

     • • สถานที่ของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

     

     • • สถานที่ของผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

     

     • • สถานที่ของผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต

     

     • • สถานที่หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัท

     

    • ทั้งนี้ บริษัทถือว่าผู้ถือแรบบิทตกลง ยินยอม และยอมรับเงื่อนไขการออกแรบบิทที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมโดยการประกาศในช่องทางดังกล่าวแล้ว หากผู้ถือแรบบิทไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ถือแรบบิทควรจะหยุดการใช้งานแรบบิท โดยหากผู้ถือแรบบิทยังคงมีการใช้งานแรบบิทหลังจากที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือแรบบิทได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกแรบบิท ตลอดจนตกลง ยินยอม และยอมรับในเงื่อนไขการออกแรบบิทนั้น

     

   • 10.2 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทจะมีผลกับผู้ถือแรบบิททุกราย เว้นแต่ได้มีการยกเลิกแรบบิทก่อนวันที่จะมีผลบังคับใช้
   • 10.3 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมเงื่อนไขการออกแรบบิทจะมีผลใช้บังคับในวันที่ระบุไว้ในประกาศ ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ

 

  1. บทเบ็ดเตล็ด
    • 11.1 การไม่สละสิทธิ
     การที่บริษัทไม่ใช้หรือใช้สิทธิ อำนาจ สิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ล่าช้า ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว และบริษัทยังคงมีสิทธิและอำนาจที่จะบังคับใช้และรักษาสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกแรบบิทต่อไป

    

    • 11.2 สิทธิของบุคคลภายนอก
     บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ไม่มีสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการออกแรบบิท แม้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้รับการระบุชื่ออยู่ใน
     กลุ่มใดๆ หรืออยู่ในเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ก็ตาม อย่างไรก็ดี เงื่อนไขในข้อนี้จะไม่มีผลต่อการจำกัดสิทธิของผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้

    

    • 11.3 เหตุสุดวิสัย
     บริษัทและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจะไม่รับผิดในการไม่ปฏิบัติการ การหยุดชะงัก หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานในระบบการปฏิบัติงานของแรบบิทภายใต้เงื่อนไขการออกแรบบิท หากการกระทำหรือไม่กระทำดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม (ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งทางตรงและทางอ้อม) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง

      • (1) อุทกภัย ฟ้าผ่า อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

      

      • (2) คำพิพากษา กฎหมาย คำสั่ง นโยบาย ข้อห้าม ข้อกำหนด เทศบัญญัติ หรือมาตรการใดๆ ก็ตามของศาล หน่วยงานรัฐบาล และ/หรือกฎใดๆ ของทางราชการ

      

      • (3) การชุมนุม การประท้วง การก่อจลาจล การก่อการร้าย ปฏิวัติ รัฐประหาร

      

      • (4) ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

      

      • (5) การกระทำหรือความผิดพลาดใดๆ ของผู้ให้บริการระบบสื่อสาร

      

      • (6) เหตุการณ์ที่ระบบการเชื่อมต่อ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่มาจากบุคคลอื่นภายนอกที่ซึ่งบริษัท ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ

      

     • (7) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัท และ/หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตมิต้องรับผิดชอบ

    

    • 11.4 การชดใช้ค่าเสียหาย
     ผู้ถือแรบบิทตกลงและรับรองที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท และดำเนินการให้บริษัทได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนตลอดเวลาจากการกระทำ การดำเนินการ ข้อเรียกร้องสิทธิ ความรับผิด รวมถึงความรับผิดตามกฎหมาย ค่าปรับ ข้อเรียกร้อง และต้นทุน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทนายความของบริษัท) คำตัดสิน ค่าเสียหาย ค่าสูญเสีย และ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลจากการที่ผู้ถือแรบบิทผิดข้อตกลงหรือไม่กระทำการตามเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้

    

    • 11.5 บริการใหม่
     บริษัทอาจจัดหาบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแรบบิทให้ผู้ถือแรบบิทเป็นครั้งคราว โดยบริการใหม่ทั้งหลายนั้นย่อมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการออกแรบบิทฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของการบริการนั้นๆ ที่จะมีการประกาศกำหนดต่อไป

    

   • 11.6 ภาษาอ้างอิง
    บริษัทได้จัดทำเงื่อนไขการออกแรบบิทเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออ้างอิงเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการออกแรบบิทฉบับภาษาไทย

 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตารางแนบท้ายประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการออกแรบบิทตารางแนบท้ายหมายเลข 1 อัตราค่าธรรมเนียม(1)

  ข้อที่อ้างถึงประเภทแรบบิทค่าธรรมเนียม
  การออก
  แรบบิท
  ค่าแรบบิทค่ามัดจำ
  แรบบิท
  มูลค่าเริ่มต้นมูลค่าใน แรบบิทสูงสุดระยะเวลาใช้งานระยะเวลาหยุดใช้งานค่าธรรมเนียม
  การเปลี่ยน
  แรบบิท
  ค่าธรรมเนียม
  การขอคืนมูลค่าในแรบบิท
  ค่าธรรมเนียม
  การขอคืนมูลค่ากรณี
  แรบบิทลงทะเบียนสูญหายหรือถูกขโมย
  ค่าธรรมเนียมยกเลิกการระงับใช้งานแรบบิทค่าธรรมเนียม
  การลงทะเบียน
  ค่า
  ธรรมเนียมอื่น
  1.4(ฑ)2.5,31,32,33, 3.4, 4.1(ฉ)43(ข), 4.6, 5.3 6.9, 7.1(จ), 8.5แรบบิทมาตรฐาน
  (3)
  150 บาท0 บาท50 บาท100 บาท4,000 บาท7 ปี2 ปี200 บาท(2)0 บาท50 บาท50 บาท0 บาทตามที่บริษัทกำหนดเป็นรายกรณี
  แรบบิทมาตรฐาน
  – แบบ 1
  100 บาท0 บาท0 บาท100 บาท4,000 บาท7 ปี2 ปี200 บาท(2)0 บาท50 บาท50 บาท
  แรบบิทธุรกิจ0 บาทตามที่บริษัทกำหนดเป็นรายกรณี0 บาทตามที่บริษัทกำหนดเป็นรายกรณี4,000 บาท7 ปี2 ปีตามที่บริษัทกำหนด
  เป็นรายกรณี
  50 บาท50 บาท50 บาท
  แรบบิทธุรกิจ – แบบ 10 บาท0 บาท20,000 บาท7 ปี2 ปี50 บาท50 บาท50 บาท
  แรบบิทพิเศษ0 บาท0 บาท4,000 บาท7 ปี2 ปี50 บาท50 บาท50 บาท
  แรบบิทร่วม0 บาท0 บาท4,000 บาท7 ปี2 ปี50 บาท50 บาท50 บาทตามที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด
   • (1) ค่าธรรมเนียมทุกรายการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

   

   • (2) เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนแรบบิทตามเงื่อนไขในข้อ 5.2 จะไม่คิดค่าธรรมเนียม

   

  • (3) บริษัทระงับการออกแรบบิทมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

  ตารางแนบท้ายหมายเลข 2 รายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตและรายการบริการ

  ข้อที่อ้างถึงรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต (2)ออกแรบบิท (3)เติมมูลค่าใน แรบบิท (1)เติมเที่ยวโดยสารรับเรื่องเปลี่ยนแรบบิทคืนมูลค่าใน
  แรบบิท
  ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือรับเรื่องยกเลิก
  การระงับใช้แรบบิท
  รับเรื่อง
  ลงทะเบียนแรบบิท (4)
  1.4(ฝ),231. สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดูรายละเอียดตาม
  ตารางแนบท้าย 5
  2. สถานีรถโดยสารบีอาร์ที
  3. ร้านค้าและตู้อัตโนมัติที่ร่วมให้บริการ✓(1)
  4. ศูนย์บริการแรบบิทดูรายละเอียดตาม
  ตารางแนบท้าย 5
  5. ช่องทางอื่นที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเติมเงินที่ได้รับอนุญาต✓(1)
  6. สถานที่หรือช่องทางใดๆ ที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด (5)
   • (1) เงื่อนไขในการเติมมูลค่าในแรบบิทและการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและตู้อัตโนมัติที่ร่วมให้บริการ และศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

   

   • (2) รายละเอียดของสถานที่ตั้งศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เป็นไปตามประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rabbit.co.th

   

   • (3) เงื่อนไขในการออกแรบบิทเป็นไปตามที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย และบริษัทกำหนด

   

   • (4) เงื่อนไขในการลงทะเบียนแรบบิทเป็นไปตามที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย และบริษัทกำหนด

   

  • (5) รับลงทะเบียนเฉพาะแรบบิทร่วมที่ออกโดยผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายเท่านั้น

  ตารางแนบท้ายหมายเลข 3 ศูนย์ฮอตไลน์

  ข้อที่อ้างถึงที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์
  1.4 (พ),
  7.1 (ก)
  บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด

  21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดี-รังสิต

  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  0-2617-8383

  ตารางแนบท้ายหมายเลข 4 วันและเวลาทำการ

  ข้อที่อ้างอิงเรื่องวันเวลา
  2.10วันและเวลาทำการของบริษัทจันทร์ – ศุกร์ (1)9.00 – 18.00 น.
  วันและเวลาทำการของศูนย์ฮอตไลน์ทุกวัน24 ชั่วโมง
  วันและเวลาทำการของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตตามวันและเวลาทำการที่ศูนย์บริการ
  ที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายประกาศกำหนด
  วันและเวลาทำการของศูนย์บริการแรบบิททุกวัน8.00 – 20.00 น.
  • (1) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของบริษัท

  ตารางแนบท้ายหมายเลข 5 ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการคืนมูลค่าในแรบบิท

  ข้อที่อ้างอิงประเภทแรบบิทกรณีแรบบิทอ่านค่าได้กรณีแรบบิทอ่านค่าไม่ได้
  สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีรถโดยสารบีอาร์ทีศูนย์บริการแรบบิทสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีรถโดยสารบีอาร์ทีศูนย์บริการแรบบิท
  6.2, ตาราง
  แนบท้าย
  หมายเลข 2
  แรบบิทมาตรฐาน✓(1)✓(1)รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทมาตรฐานลงทะเบียนรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า✓ (5)รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1✓(1)✓(1)รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทมาตรฐาน – แบบ 1 ลงทะเบียนรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า✓ (5)รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทธุรกิจรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า– (2)– (2)– (2)
  แรบบิทธุรกิจลงทะเบียนรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า✓ (5)– (2)– (2)– (2)
  แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า– (2)– (2)– (2)
  แรบบิทธุรกิจ – แบบ 1 ลงทะเบียนรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า✓ (2)– (2)– (2)– (2)
  แรบบิทพิเศษรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทพิเศษลงทะเบียนรับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า✓ (5)รับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่ารับเรื่องขอคืนมูลค่า
  แรบบิทร่วม– (3)– (3)– (4)– (4)– (4)
  แรบบิทร่วมลงทะเบียน– (3)– (3)✓ (5)– (4)– (4)– (4)
   • (1) คืนมูลค่าทันทีหากมูลค่าในแรบบิทและค่ามัดจำแรบบิท (ถ้ามี) รวมกันไม่เกินจำนวนที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายกำหนด

   

   • (2) ผู้ถือแรบบิทติดต่อที่องค์กรที่เป็นผู้จำหน่ายแรบบิทธุรกิจนั้นโดยตรง

   

   • (3) ผู้ถือแรบบิทติดต่อที่บริษัทตามที่อยู่ที่ปรากฏในข้อ 9.6 ของเงื่อนไขการออกแรบบิทนี้ และวันเวลาทำการตามตารางแนบท้ายหมายเลข 4

   

   • (4) ผู้ถือแรบบิทติดต่อที่ผู้ออกแรบบิทที่ได้รับอนุญาตนั้นโดยตรง

   

  • (5) ผู้ถือแรบบิทต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นผู้ทำการลงทะเบียนแรบบิทนั้น